ဆက်သွယ်ရန် (+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674 သို့ [email protected]

နှုန်းထားများ

Our packages

Basic
 • သုံးစွဲသူ - (၅) ဦး
 • အသုံးပြုခ (ကျပ်)
  • လစဥ် - ၃၀,၀၀၀ (သို့)
  • နှစ်စဥ် - ၃၃၀,၀၀၀
 • သုံးစွဲသူ (၁) ဦး ထပ်တိုးလျှင် (ကျပ်)
  • လစဥ် - ၅,၀၀၀ (သို့)
  • နှစ်စဥ် - ၅၅,၀၀၀
 • လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး
 • အကူအညီရယူခြင်း (ရုံးချိန်အတွင်း) *
Contact Us
Plus
 • သုံးစွဲသူ - (အကန့်အသတ်မရှိ)
 • အသုံးပြုခ (ကျပ်)
  • လစဥ် - ၅၂,၅၀၀ (သို့)
  • နှစ်စဥ် - ၅၇၇,၅၀၀
 • လုပ်ငန်း (၁) ခုထပ်တိုးလျှင် (ကျပ်)
  • လစဥ် - ၂၅,၀၀၀ (သို့)
  • နှစ်စဥ် - ၂၇၅,၀၀၀
 • လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး
 • အကူအညီရယူခြင်း (ရုံးချိန်အတွင်း) *
Contact Us
Corporate
 • သုံးစွဲသူ - (အကန့်အသတ်မရှိ)
 • အသုံးပြုခ (ကျပ်)
  • လစဥ် - ၂၀၀,၀၀၀(သို့)
  • နှစ်စဥ် - ၂,၂၀၀,၀၀၀
 • လုပ်ငန်းအရေအတွက်
  • (အကန့်အသတ်မရှိ)

 • လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး
 • အကူအညီရယူခြင်း (ရုံးချိန်အတွင်း) *
Contact Us

Phone, Viber, Google Meet and Zoom မှတဆင့် အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။

Get Started with MSME Books?