ဆက်သွယ်ရန် (+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674 သို့ [email protected]

Full-Featured Accounting

The most comprehensive and easy-to-use accounting software.

It has all the features you'd expect from an accounting package.

Read more

Access Anytime, Anywhere, Any Device

Whether you are on your desktop, laptop, tablet or smartphone.

You can access your accounting data from anytime, anywhere with a web-browser. No downloads, nothing to install, no conflicting versions or files.

Read more

Multi-User Access

Share access with your team - so everyone has access to the same numbers at the same time whenever they need it.

Accountants and bookkeepers can service you remotely when you allow access to your accounting data.

Read more

Accounting Setup

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကိုက်ညီသော စာရင်းခေါင်းစဥ်များ ချမှတ်ပေးခြင်း

Data Entry

အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပေးခြင်း

Opening Data

စတင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အချက်အလက်များထည့်သွင်းပေးခြင်း

Onsite Training

သုံးစွဲနည်းသင်တန်း သီးသန့်ပေးခြင်း

Auditing

ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးခြင်း

Consulting

သင့်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ

Do you want to see more?

We have prepared for you more than 3 different packages.

See Packages and Pricing

Our Valuable Clients

Get Started with MSME Books?