ဆက်သွယ်ရန် (+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674 သို့ [email protected]

ဆက်သွယ်ရန်

Contact

Are you curious about something? Do you have some kind of problem with our product and services? You can contact us using our contact information .

Please feel free to contact us, our customer service team.

လိပ်စာ

Business Centric Network Company Limited
အမှတ် (၁၀၁၅)၊ ယဿ၀တီ (၁၄) လမ်း၊
(၁၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်များ

You can reach us by calling these numbers.

(+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674

အီးမေးလ် လိပ်စာများ

Please feel free to write an email to us.

ဆက်သွယ်ရန်

Message in plain text only.