ဆက်သွယ်ရန် (+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674 သို့ info@msmebooks.com

မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

လစဥ်ကြေး ၃၀,၀၀၀ ကျပ်၊ Internet Connection နှင့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံး ရှိပါက စတင်အသုံးပြုနိင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူဦးရေကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက်အသုံးပြုသူဦးရေတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူဦးရေတိုးခြင်းအတွက် အသုံးပြုခ ထပ်မံပေးရန်မလိုပါ။
လုပ်ငန်းတစ်ခု ထက်ပိုမို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း တစ်ခု ထက်ပိုမို သုံးစွဲလိုပါက အထူးနှုန်းထားများသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ နေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု အတွက် ဆိုင်ခွဲတိုးခြင်း၊လုပ်ငန်းနေရာတိုးခြင်းများအတွက် အသုံးပြုခ ထပ်မံပေးရန်မလိုပါ။
လုပ်ငန်းခွဲ (၅) ခုနှင့် အထက် အသုံးပြုလိုပါက Corporate Plan ဖြင့် အသုံးပြုနိင်ပါသည်။ လစဥ်ကြေး 120 USD မှစတင်အသုံးပြုနိင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နီးစပ်ရာ ဘဏ် (သို့) Wave Money (သို့) OK Dollar တို့ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသောအခါ စာရင်းပိတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မိမိ ကြည့်လိုသည့် ရက်စွဲအလိုက် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

In case you haven't found the answer for your question please feel free to contact us, our customer support will be happy to help you.