ဆက်သွယ်ရန် (+95) 9 977 160 671, 672, 673, 674 သို့ info@msmebooks.com

အသုံးပြုနိုင်သည်များ

The Most Comprehensive Accounting Solutions.

Easy, Quick, Accurate and Systematic.

...

Discover features

that will save you time & money

See Pricing

Fixed Asset Management

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တန်ဖိုးလျော့စာရင်း

Production Order

ထုတ်လုပ်မှု အမှာစာ နှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း

Employee and Salary Payment

ဝန်ထမ်းနှင့် လစာပေးချေမှုစာရင်း

Financial Reports

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ

Departmental accounting

ဌာနအလိုက်၊စီမံကိန်းအလိုက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

Comparative reporting

အစီရင်ခံစာများ ကို လအလိုက် နှိုင်းယှဥ် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း

Cash flow Statement

ငွေသားအဝင်အထွက်ရှင်းတမ်း

Tax

အခွန်

Localized

မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

Multi User

အသုံးပြုသူတစ်ဦးထက် ပိုမို သုံးစွဲနိုင်ခြင်း

Unlimited User

အသုံးပြုသူဦးရေ ကန့်သတ်မထားခြင်း

Access Anytime, Anywhere from Any Device

အချိန်၊နေရာဒေသမရွေး မည်သည့် စက်ကိရိယာ (Computer, Tablet, Phone) နှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

Get Started with MSME Books?